من سعید قاسم یزاده هستم - دانشگاه تهران

اصول طراحی: از یک خط مشی عمومی پیشتیبانی شده چه انتظاراتی داریم؟


من سعید قاسم یزاده هستم

دانشکده مدیریت:مزید امتنان است اگر امکان تماس با حضرتعالی را با تکمیل این فرم فراهم آورید

وب سایت: http://inur.ir

سلام
محتوا و دیدگاه هایی را از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها گرد هم آورده ایم تا بحث و گفتگویی غنی با مشارکت شما خبرگان گرامی داشته باشیم. لطفا از پرسش و نقد دریغ نفرمایید و مدتی هرچند کوتاه در این محیط همراه مباحث ما باشید.
تعداد صفحات: 3